Ne jemi të ndërgjegjshëm që ndërtimi i një strukture të fortë organizative për zbatimin e strategjive të biznesit në linjë me qëllimet e "SAYA Group" dhe kompanive të saj mund të realizohet duke mirëkuptuar shprehjen "Njeriu në radhë të parë". Ky mirëkuptim shërben si themeli i modeleve tona të burimeve njerëzore të orientura drejt punonjësve dhe i kulturës sonë korporative, të cilat nxisin ambiciet e ardhshme të grupit tonë.


Politikat tona për burimet njerëzore

Nëpërmjet parimit të mundësive të barabarta, ne punësojmë persona të kualifikuar, me potencial për zhvillim, të përshtatshëm për kulturën e kompanisë dhe që mund ta çojnë grupin tonë përpara.

Ne nxisim zhvillimin dhe të mësuarit për të arritur objektivat e biznesit, pasi e njohim ndikimin pozitiv të krijimit të organizatave mësimore.

Ngritjen në detyrë brenda kompanisë e zbatojmë kryesisht duke mbajtur parasysh mundësitë e barabarta në proceset e emërimit dhe ngritjes në detyrë brenda grupit, nëpërmjet një modeli karriere që nxjerr në pah potencialin e ndryshëm të çdo individi.

Duke zbatuar metodën e menaxhimit sipas objektivave, ne përdorim një sistem menaxhimi të drejtë dhe objektiv të performancës për t'i informuar punonjësit tanë rreth performancës dhe zhvillimit të tyre në bazë të objektivave.